Wado-Ryu Karate-Do   Dojo" Yoshinkan "

                  Kyu-Prüfung                   siehe Terminplanung

 

 

                       


        Kleiner Samurai               siehe Terminplanung