Wado-Ryu Karate-Do   Dojo" Yoshinkan "

                                                   2019